Znalezione w sieci-najciekawsze artykuły dotyczące teorii inteligentnego projektu w przyrodzie, w oparciu o koncepcję nieredukowalnej złożoności

 
 Na stronie „Nauka a religia” zamieszczono wiele wartościowych artykułów, które stanowią zbiór dobrych argumentów na rzecz teorii inteligentnego projektu. Autorami tych artykułów są tacy naukowcy, jak biochemik Michael Behe. Postanowiłem wszystkie te artykuły wedle własnego uznania powyławiać z morza innych artykułów, zawartych na stronach Nauka a religia i zamieścić do nich linki na moim blogu, z odpowiednimi streszczeniami zaczerpniętymi ze strony źródłowej.

                                    Michael J. Behe

http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=28

Filozoficzne zarzuty stawiane hipotezie inteligentnego projektu: odpowiedź na krytykę

Michael J. Behe

Streszczenie:

(Streszczenie tłumacza) Autor jest zwolennikiem teorii inteligentnego projektu, która – w jego ujęciu – głosi, że pewne systemy biochemiczne zostały zaprojektowane przez jakiegoś inteligentnego projektanta. Rozpatruje kwestię falsyfikowalności tej teorii. Stara się usunąć nieporozumienia związane z pojęciem nieredukowalnej złożoności (nieredukowalna złożoność to cecha, dzięki której – według Behe’ego – można poznać, czy dany układ biochemiczny został zaprojektowany). Autor zastanawia się też nad słusznością postulowania naturalizmu metodologicznego w naukach przyrodniczych i opowiada się ostatecznie za stanowiskiem przeciwnym.

http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=40

Współczesna hipoteza inteligentnego projektu. Łamanie reguł (2004)

Michael J. Behe

Streszczenie:

(Streszczenie tłumacza) Autor krytykuje w tym artykule darwinowską koncepcję doboru naturalnego. Twierdzi, że biochemia wykryła istnienie biochemicznych układów nieredukowalnie złożonych, które – jego zdaniem – nie mogły powstać stopniowo na drodze doboru naturalnego, lecz zostały celowo zaprojektowane i stworzone w od razu całości. Omawia sposoby wykrywania projektu. Odróżnia współczesną hipotezę inteligentnego projektu od hipotezy dziewiętnastowiecznego naukowca, Williama Paleya. Rozprawia się też z krytycznymi opiniami recenzentów swojej książki Darwin’s Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution (The Free Press, New York 1996). Na koniec Autor snuje rozważania o falsyfikowalności hipotezy inteligentnego projektu. Zastanawiając się, czy jest ona fasyfikowalna, dochodzi do wniosku, że rzeczywiście tak jest i – co więcej – argumentuje na rzecz tezy, że to darwinizm nie jest falsyfikowalny.

http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=25

Precyzyjny projekt: powstawanie biologicznych mechanizmów molekularnych (2004)

Michael J. Behe

Streszczenie:

(Streszczenie tłumacza) W artykule tym Behe prowadzi rozważania nad darwinowską teorią ewolucji i jej stanem po 50 latach badań prowadzonych w dziedzinie biochemii. Zdaniem Behe’ego, darwinizm nie wyjaśnia najbardziej podstawowego poziomu życia – poziomu molekularnego. Twierdzi on, że biochemicy odkryli pewne układy charakteryzujące się nieredukowalną złożonością, która ma stanowić problem dla ewolucjonizmu darwinowskiego. Opisuje kilka przykładowych systemów biochemicznych, mających posiadać tę cechę, takich np. jak rzęska czy układ transportujący białka do przedziałów komórkowych. Mówi też o pułapce na myszy, która stanowi ilustrację nieredukowalnej złożoności wziętą z życia codziennego. Behe uważa, że nieredukowalna złożoność mechanizmów molekularnych prowadzi do wniosku, iż musiał je zaprojektować jakiś inteligentny czynnik, choć nie wiadomo, kto lub co nim jest. Kończy swój artykuł, opowiadając się, wbrew tzw. zasadzie naturalizmu metodologicznego, za możliwością wnioskowania o projekcie na gruncie biologii.

http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=70

Nieredukowalna złożoność: problem dla ewolucjonizmu darwinowskiego

Michael J. Behe

Streszczenie:

(Streszczenie tłumacza) W arykule tym Michael J. Behe pokrótce przedstawia ideę inteligentnego projektu, kładąc szczególny nacisk na własną koncepcję nieredukowalnej złożoności układów biochemicznych. Wskazuje na nieporozumienia i odpowiada na różne zarzuty wobec swojej koncepcji, wysuwane pod adresem podanych przez niego przykładów nieredukowalnej złożoności, takich jak wić bakteryjna, kaskada krzepnięcia krwi czy pułapka na myszy, która jest mechanicznym odpowiednikiem biochemicznych układów nieredukowalnie złożonych. Behe rozmyśla ponadto nad przyszłością teorii inteligentnego projektu.

                                                              dr Dariusz Sagan

http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=150

Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych (2008)

Dariusz Sagan

Streszczenie:

Piąty tom Biblioteki Filozoficznych Aspektów Genezy poświęcony jest analizie Michaela Behe’ego koncepcji nieredukowalnej złożoności, którą Behe opisał w pracy Czarna skrzynka Darwina. Biochemiczne wyzwanie dla ewolucjonizmu (opublikowanej w polskim przekładzie jako czwarty tom Biblioteki Filozoficznych Aspektów Genezy). Według twórcy tej koncepcji na molekularnym poziomie życia istnieją układy charakteryzujące się nieredukowalną złożonością. Zdaniem Behe’ego cecha ta zarówno stanowi poważną przeszkodę dla wyjaśnienia powstania posiadających ją układów biochemicznych w ramach ewolucjonizmu darwinowskiego, jak i silnie przemawia na rzecz tezy, że układy tego typu zostały zaprojektowane przez istotę inteligentną.

Książka obejmuje tło historyczne teorii inteligentnego projektu, w której skład wchodzi koncepcja nieredukowalnej złożoności, oraz zarys głównych tez Behe’ego. Ponadto analizowane są zarzuty skierowane pod adresem koncepcji Behe’ego oraz propozycje ewolucjonistycznych wyjaśnień problemu nieredukowalnej złożoności. Do książki dołączono również wybór dziesięciu artykułów przetłumaczonych na język polski, których autorzy zabrali głos w sporze o nieredukowalną złożoność.

http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=8

Spór o naukowość współczesnej teorii inteligentnego projektu na przykładzie Michaela Behe’ego koncepcji nieredukowalnej złożoności (2004)

Dariusz Sagan

Streszczenie:

W artykule tym najpierw krótko przedstawiam Michaela Behe’ego koncepcję nieredukowalnej złożoności w systemach biochemicznych. Następnie rozważam, czy ma ona cechy, które są charakterystyczne dla teorii uznawanych aktualnie za naukowe. Rozpatruję, czy koncepcja Behe’ego jest falsyfikowalna, czy wnioskowanie o projekcie jest w ogóle w nauce dozwolone, a jeżeli tak, to czy można o projekcie wnioskować na gruncie nauk biologicznych. Na koniec pokazuję, że teoria inteligentnego projektu nie jest hamulcem dla rozwoju nauki i wskazuję na to, jakie badania można podejmować na jej podstawie.

http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=160

Ewaluacja ewolucjonistycznych rozwiązań problemu nieredukowalnej złożoności (2009)

Dariusz Sagan

Streszczenie:

Jednym z celów artykułu jest zaprezentowanie koncepcji nieredukowalnej złożoności układów biochemicznych, wchodzącej w skład tzw. teorii inteligentnego projektu. Głosi ona, że pewne cechy struktur biochemicznych wskazują na to, iż zostały zaprojektowane przez istotę inteligentną. Koncepcja ta jest promowana jako naukowa alternatywa dla naturalistycznych teorii ewolucji, a zwłaszcza dla dominującego w biologii neodarwinizmu. Głównie skupiam się jednak na analizie różnych propozycji ewolucjonistycznych scenariuszy powstania układów nieredukowalnie złożonych. Mimo iż niektóre z tych scenariuszy opisują materialne procesy, które teoretycznie są w stanie wytworzyć nieredukowalną złożoność, zgadzam się ostatecznie z krytyką teoretyków projektu, że są one wysoce spekulatywne, co nie pozwala aktualnie ocenić, czy stanowią adekwatne wyjaśnienie pochodzenia układów nieredukowalnie złożonych. Tym samym uzasadniona wydaje się teza, że układy te nie zostały jak dotąd wyjaśnione w ramach darwinizmu, zaś hipoteza projektu – wbrew opinii większości biologów, że dawno już została wykluczona – nadal może być realnym, bardziej adekwatnym wyjaśnieniem omawianych układów.

http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=75

 Trzy płaszczyzny argumentu z nieredukowalnej złożoności (2005)

Dariusz Sagan

(Streszczenie Autora) Artykuł przedstawia Michaela Behe’ego koncepcję nieredukowalnej złożoności układów biochemicznych, która jest krytyką neodarwinizmu oraz próbą zapewnienia pozytywnego argumentu na rzecz teorii inteligentnego projektu. Wyróżnione zostały trzy płaszczyzny, na których koncepcja ta operuje: logiczna, empiryczna (dotyczące krytyki neodarwinizmu) i eksplanacyjna (dotycząca świadectwa empirycznego na rzecz teorii inteligentnego projektu).

http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=83

Molekularny „zegar Paleya” a darwinowska ewolucja (2005)

Dariusz Sagan

Streszczenie:

Moim celem jest skrótowe przedstawienie głównych postulatów teorii inteligentnego projektu. Teoria inteligentnego projektu jest przeciwna darwinowskiej teorii ewolucji, przynajmniej jeśli chodzi o makroewolucję. Głosi ona, że w powstanie życia na Ziemi i rozmaitych jego form wmieszana była jakaś inteligencja. Zgodnie z tą teorią, na podstawie pewnych cech świata fizycznego można wnioskować o projekcie. Cechą, która – zdaniem zwolenników teorii inteligentnego projektu – najsilniej wskazuje na projekt, jest nieredukowalna złożoność układów biochemicznych. Omawiam również tzw. filtr eksplanacyjny, będący narzędziem wykrywania projektu. W niniejszym artykule przedstawiam także wyjaśnienia naturalnego powstania nieredukowalnej złożoności, proponowane przez ewolucjonistów, jak również pewne wątpliwości sympatyków teorii inteligentnego projektu względem owych wyjaśnień.

http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=22

Michaela Behe’ego koncepcja nieredukowalnej złożoności (2003)

Dariusz Sagan

Streszczenie:

Artykuł jest skrótowym omówieniem koncepcji Michaela Behe’ego – zwolennika teorii inteligentnego projektu – który jest jednym z najbardziej znanych w ostatnich latach krytyków darwinizmu. Wskazuję różnice między tymi dwoma ujęciami pochodzenia życia. Podaję za Behe’em przykłady układów nieredukowalnie złożonych, które mają, według niego, stanowić problem dla darwinizmu – szerzej omówiam tu spór o nieredukowalną złożoność pułapki na myszy, użytej przez Behe’ego jako analogii do nieredukowalnie złożonych systemów biochemicznych. W końcu poruszam też kwestię sporu o naukowość hipotezy inteligentnego projektu, która – według Behe’ego – jest najbardziej prawdopodobną konsekwencją nieredukowalnej złożoności.

                                    Joshua A. Smart

http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=49

O zastosowaniu pojęcia nieredukowalnej złożoności (2004)

Joshua A. Smart

Streszczenie:

(Streszczenie Autora) Celem tego artykułu jest dostarczenie ramy roboczej i wyznaczenie kierunku dla bardziej rygorystycznego zastosowania koncepcji nieredukowalnej złożoności. Krytyczne reakcje na ideę nieredukowalnej złożoności polegały przede wszystkim na takich-sobie-bajeczkach, które odwoływały się niejasno do przypadku i innych czynników zamiast do dobrze obmyślonych argumentów. Teoretycy inteligentnego projektu zwracali uwagę na brak merytorycznej treści w pracach krytykujących ich dzieło, ale praktycznie rzecz biorąc nie próbowali wysuwać bardziej konkretnych zarzutów wobec teorii ewolucyjnej. Teoria inteligentnego projektu nie zyska uznania w społeczności naukowej, jeśli nadal będzie się angażowała w wymianę takich ogólników. Postęp zależy od zastosowań. Dlatego artykuł ten opisuje proces stosowania pojęcia nieredukowalnej złożoności za szczególnym uwzględnieniem określania nieredukowalnego rdzenia systemu.

http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=31

Testowalność teorii inteligentnego projektu (2003)

Piotr Bylica

Streszczenie:

W artykule omówiony jest problem testowalności teorii inteligentnego projektu. Nie interesuje mnie to, czy twierdzenia tej teorii dotyczące przyrody są merytorycznie słuszne. Stwierdzenie tego należy pozostawić samym uczonym. Chcę jedynie sprawdzić, czy takiego rozstrzygnięcia mogą oni dokonać na podstawie badań empirycznych. Omawiam zarzut, iż teoria inteligentnego projektu jest niezgodna z postulatem naturalizmu metodologicznego. Wskazuję, że rozpoznawanie działania inteligentnych przyczyn jest powszechnie stosowane w nauce. Przedstawiam kryterium „złożoności-specyfikacji” będące próbą uogólnienia szczegółowych kryteriów służących rozpoznawaniu projektu w poszczególnych naukach i wraz z koncepcją filtra eksplanacyjnego mające zapewnić testowalność teorii inteligentnego projektu. Zaprezentowane jest kryterium nieredukowalnej złożoności mające służyć rozpoznawaniu projektu w biologii. Omówiony jest też problem postępowości teorii inteligentnego projektu. W wyniku przeprowadzonej analizy wskazuję, że kryterium rozpoznawania projektu funkcjonujące w ramach tej teorii należy do teorii prawdopodobieństwa i złożoności i że omawiana teoria jest empirycznie testowalna.

http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=85

 Falsyfikowalność teorii inteligentnego projektu (2005)

Discovery Institute

Streszczenie:

(Streszczenie tłumacza) Artykuł odpowiada na zarzut o niefalsyfikowalność i nietestowalność teorii inteligentnego projektu, podając przykłady falsyfikowalnych i testowalnych twierdzeń tej teorii w dziedzinie biologii, astronomii i kosmologii.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s