DEFINICJA ZAAWANSOWANEGO TECHNICZNIE INTELIGENTNIE ZAPROJEKTOWANEGO URZĄDZENIA

DEFINICJA ZAAWANSOWANEGO TECHNICZNIE INTELIGENTNIE ZAPROJEKTOWANEGO URZĄDZENIA

O danym obiekcie możemy z całą pewnością twierdzić, że jest zaawansowanym technicznie urządzeniem inteligentnie zaprojektowanym wtedy, gdy można go podporządkować do zbioru obiektów/ desygnatów [1], które są podporządkowane tej samej nazwie, to znaczy które znajdują odpowiedniki w obiektach, o których z całą pewnością wiemy, że zostały inteligentnie zaprojektowane. Do wniosków, że jakieś obiekty zostały inteligentnie zaprojektowane dochodzimy na dwa sposoby. (1) Poprzez naoczne świadectwo ich wykonania przez inteligentnego projektanta. W tym przypadku chodzi o ludzkie wytwory zaawansowanej techniki. (2) Oraz za pośrednictwem analizy porównawczej, polegającej na porównywaniu ich z obiektami co, do których mamy pewność, że powstały za pośrednictwem inteligentnego projektu: z ludzkimi wytworami zaawansowanej techniki. Drugą (2) metodę stosujemy w przypadku obiektów, co do których tożsamości ich projektanta, oraz metod jego działania, nie da się stwierdzić na zasadzie samej analizy urządzenia o cechach inteligentnego projektu. Jak np. w przypadku zaawansowanych technicznie elementów żywej komórki.

DEFINICJA ZBIORU WSZYSTKICH CECH, JAKIE CHARAKTERYZUJĄ ZAAWANSOWANY TECHNICZNIE INTELIGENTNY PROJEKT

O danym układzie powstałym za pośrednictwem ludzkiego projektu możemy mówić, że ma wszystkie cechy zaawansowanego technicznie urządzenia inteligentnie zaprojektowanego, gdy te cechy, to znaczy podzespoły wchodzące w jego skład, tworzą zintegrowaną (dopasowaną) całość, która wykonuje jakieś celowe, zaplanowane zadania/ pracę. Aby stwierdzić ich występowanie w przypadku molekularnych urządzeń obecnych w żywej komórce, ich pojedyncze podzespoły porównujemy z analogicznymi, które wchodzą w skład wytworów ludzkiej zaawansowanej techniki. Istnienie cech zaawansowanych technicznie urządzeń można stwierdzić na rozmaitych poziomach złożoności zaawansowanych technicznie urządzeń. Np. taką cechą może być poszczególny element tworzący jakieś złożone urządzenie molekularne w żywej komórce. Jak i zbiór różnych takich urządzeń tworzących jakąś większą zintegrowaną całość. Jak np. żywa komórka.

NIEREDUKOWALNA ZŁOŻONOŚĆ

Dodatkowym testem pomagającym ustalić, czy elementy żywej komórki, o cechach zaawansowanych technicznie urządzeń, są inteligentnie zaprojektowane, jest stwierdzenie ich nieredukowalnej złożoności. Nieredukowalnie złożonym jest taki układ, który posiada NIEREDUKOWALNY RDZEŃ. Nieredukowalny rdzeń jest to zintegrowany kompleks nie posiadający elementów nadmiarowych ( redundantnych), to znaczy takich, które można by usunąć bez szkody dla prawidłowego funkcjonowania tego układu. Na przykład: samochód napędzany benzyną bez dwóch, czy trzech świec, z czterech potrzebnych, będzie jakoś funkcjonował. Natomiast silnik benzynowy pozbawiony wszystkich czterech świec nie nie będzie spełniał swojej funkcji. Dodatkowa sprężynka może wzmocnić siłę nacisku pułapki na myszy. Jednak pułapka na myszy pozbawiona jakiejkolwiek sprężynki nie będzie pełniła swojej funkcji łapania myszy. Tak zbudowany układ nieredukowalnie złożony [nieredukowalny rdzeń] przestaje funkcjonować po usunięciu jakiegokolwiek z elementów, jakie wchodzą w skład jego budowy.

NIEREDUKOWALNA ZŁOŻONOŚĆ POD WZGLĘDEM FUNKCJI

O nieredukowalnej złożoności pod względem funkcji mówimy wtedy, gdy konkretny zbór dopasowanych elementów tworzy urządzenie przeznaczone do pełnienia określonej funkcji. Takim urządzeniem jest np. pułapka na myszy. Choć poszczególne elementy tworzące pułapkę na myszy mogą pełnić inne funkcje, jako pojedyncze elementy, jak i części innych zintegrowanych urządzeń, to jednak dopiero zebrane wszystkie razem, dopasowanie do siebie i poskładane w kompletną pułapkę na myszy będą współpracować w celu łapania myszy [3].

CZY MOŻNA STWIERDZIĆ IŻ UKŁADY O CECHACH ZAAWANSOWANYCH TECHNICZNIE, INTELIGENTNIE ZAPROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ NIE MOGĄ POWSTAWAĆ INACZEJ NIŻ TYLKO ZA POŚREDNICTWEM INTELIGENTNEGO PROJEKTU?

Tak na dwa sposoby. (1) Powszechne wielopokoleniowe doświadczenie uczy nas, że takie urządzenia zawsze są inteligentnie projektowane i wytwarzane przez rozumne istoty. Na ziemi obecnie jedynie przez ludzi. (2) Jeżeli urządzenie biologiczne spełnia kryteria pozwalające je zaliczyć do zbioru układów nieredukowalnie złożonych, to takie urządzenie nie może powstawać na drodze stopniowego dodawania elementów, które wchodzą w skład jego budowy i na każdym z etapów takiego dodawania/ łączenia tych elementów zachowywać swojej funkcji. Np. pułapka na myszy nie będzie spełniała swojej funkcji łapania myszy dopóki do zbioru elementów tworzących pułapkę na myszy nie zostanie dołączony ostatni element. Przenosząc to na grunt nieredukowalnie złożonych urządzeń biologicznych/ molekularnych należy stwierdzić iż proponowane przez neodarwinistów mechanizmy ewolucji, to znaczy: mutacje, duplikacje genów oraz tasowanie domen, nie wyjaśniają, jak niekompletne układy biochemiczne mogły zdobywać przewagę selekcyjną i stopniowo ewoluować w stronę układów jakimi są współcześnie i funkcji, jakie dzisiaj spełniają [2].

PRZYKŁAD ODPOWIADAJĄCYCH SOBIE ZAAWANSOWANYCH TECHNICZNIE URZĄDZEŃ O CECHACH INTELIGENTNEGO PROJEKTU. SĄ TO DWA SILNIKI: (1) ZAPROJEKTOWANY PRZEZ LUDZI (2) SILNIK BIOLOGICZNY

http://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik

http://www.ianjuby.org/images/flagella.gif

‘W zdecydowanej większości urządzeń energia mechaniczna wytwarzana przez silnik odbierana jest od obracającego się wału silnika i jest wykorzystywana w postaci pracy mechanicznej lub zamieniana na energię elektryczną. W silnikach takich jak np. silnik rakietowy lub silnik liniowy efektem działania silnika jest energia ruchu postępowego.’

Porównanie silnika stworzonego przez człowieka do silniczka molekularnego syntazy ATP

https://bioslawek.files.wordpress.com/2011/09/mc582yn-wodny-dyskusja-z-mareckim.png?w=637&h=399

Porównanie syntazy ATP do silnika wodnego

Poszczególne elementy (cechy), które w sposób zintegrowany (ściśle dopasowany) charakteryzują (wyróżniają) syntazę ATP ze zbioru układów, o których wiemy, że mogą powstawać samoistnie

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9kP79bTd5aA

Syntaza ATP na filmie

https://bioslawek.files.wordpress.com/2011/09/pompa-do-atp-z-mareckim-1.png?w=431&h=285

Kolejne etapy pracy syntazy ATP

INNE PRZYKŁADY UKŁADÓW NIEREDUKOWALNIE ZŁOŻONYCH OPISANO W TYCH ARTYKUŁACH:

Warsztaty Karola Darwina-krytyka jednej z hipotez ewolucyjnego powstania syntazy ATP

https://bioslawek.wordpress.com/2012/02/08/warsztaty-karola-darwina/

‘Marzenie nanotechnologów: silnik protonowy bakterii Escherichia coli’

https://bioslawek.wordpress.com/2011/07/17/137/

NIEPOROZUMIENIA W ZWIĄZKU Z TEORIĄ INTELIGENTNEGO PROJEKTU W OPARCIU O NIEREDUKOWANĄ ZŁOŻONOŚĆ UKŁADÓW BIOCHEMICZNYCH

Zwolennicy wszelkiego ewolucjonizmu odwołującego się do SAMOdziejstwa, w tym neodarwinizmu, w swojej krytyce teorii inteligentnego projektu, bazującego na powszechnie występującej w przyrodzie nieredukowalnej złożoności, posługują się często pozamerytoryczną argumentacją. Zamiast dostarczać modele teoretyczne, które pokazywałyby w jaki sposób biologiczne układy niekompletne mogły wyewoluować we współczesne kompleksy nieredukowalnie złożone starają się zmienić temat dyskusji kładąc nacisk na nieistotne dla sporu zagadnienie. Twierdzą, że dowodem potwierdzającym istnienie inteligentnego projektu w przyrodzie będzie dopiero użycie w eksperymencie autora tego projektu.
Tym samym usiłują sprowadzić dyskusję na obszary, które się nie poddają metodom naukowym, ponieważ na gruncie teoretycznych nauk przyrodniczych możemy jedynie dyskutować o PROJEKCIE nie zaś o PROJEKTANCIE. Ponieważ jedynie PROJEKT poddaje się analizie naukowej. Nie biorą pod uwagę faktu, że jeżeli jakiś obiekt ma WSZYSTKIE cechy zaawansowanego technicznie urządzenia inteligentnie zaprojektowanego, to nawet w przypadku niepoznania tożsamości projektanta taki obiekt nie przestaje łączyć w sobie tych wszystkich cech.
Parafrazując wniosek oponentów można by użyć następującej analogicznej metafory i stwierdzić:

„ Ta suszarka do włosów nie została zaprojektowana, choć wiąże wszystkie cechy zaawansowanego technicznie urządzenia, ponieważ nie znamy tożsamości projektanta Ixińskiego.”

Obiekt o cechach inteligentnego projektu nie musi nam nic mówić o tożsamości jego autora. Ale za to dużo o jego zdolnościach i pomysłowości. A nawet o cechach charakteru. Neodarwiniści nie chcą też pamiętać, że stwierdzenie istnienia nieredukowalnej złożoności w przyrodzie spełnia podstawowe kryterium falsyfikacji teorii ewolucji, którego autorem był sam Karol Darwin:

https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/01/darwiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnn.jpg?w=396&h=301

„ Gdyby można było wykazać, że istnieje jakikolwiek złożony narząd, który w żaden sposób nie mógł powstać wskutek następstwa wielu drobnych modyfikacji, moja teoria kompletnie by się załamała”. (‘O pochodzeniu gatunków’, str 151)

ODCISKI PALCÓW PROJEKTANTA NIEREDUKOWALNIE ZŁOŻONYCH KOMPLEKSÓW BIOCHEMICZNYCH

Na krześle, które ma niewątpliwie wszystkie cechy urządzenia, w pewnym sensie ,zaawansowanego technicznie możemy znaleźć ślady hebla i w ten sposób ustalić, jakimi metodami zostało ono wykonane. Jednak istnieją krzesła wykonane w inny sposób i z innych materiałów niż drewno. W przypadku, gdyby takie krzesło zostało znalezione przez ludzi, którzy żyją na etapie wytwarzania krzeseł wyłącznie heblami i wyłącznie z drewna i nie mając pojęcia o innych technologiach, plastikowe krzesło wywołałoby poruszenie i zadziwienie. Ale czy ci ludzie doszliby do wniosku, że to krzesło powstało samoistnie: Nie, ponieważ ich doświadczenie pouczałoby ich, że podobne krzesła mogą być tylko i wyłącznie efektami działalności inteligentnego projektanta! Wystarczyłoby proste porównanie tego krzesła z krzesłami, które sami produkują. Oczywiście na elementach żywej komórki, w tym na syntazie ATP, nie ma napisu firmowego ‘Made in heaen’, ale czy to ślady hebla świadczą o inteligentnym zaprojektowaniu krzesła, czy samo krzesło o tym dobitnie świadczy?

ARGUMENTY ZE ZŁEJ I DOBREJ ANALOGII

Czasami się zdarza, że biologowie ewolucjoniści, zarzucają zwolennikom teorii inteligentnego projektu, że ci porównując urządzenia molekularne do zaawansowanych technicznie urządzeń produkowanych przez człowieka popełniają błąd logiczny ze złej analogii (False analogy). Opierają jednak swoje twierdzenia na dwojakich normach w stosowanej przez nich metodzie wykrywania inteligentnego projektu.

DWOJAKIE NORMY W OKREŚLANIU INTELIGENTNEGO PROJEKTU

Rozważmy kilka typów silników istniejących na ziemi i rozważmy, czy silniki złożone z metalu, drewna, czy plastiku różnią się na tyle od silników biologicznych, że można stosować dwojakie normy i jedne uznawać na inteligentnie zaprojektowane, a inne za skutek nierozumnych czynników sprawczych. Metalowy, elektryczny silnik jest zbudowany z innego materiału niż niektóre rotacyjne silniki wodne, czy wiatrowe, wykonane z drewna czy z plastiku. Nie ma jednak większych różnić w ich budowie i sposobie działania, ponieważ ich budowa i funkcje opierają się niemal na identycznych zasadach. Silniki molekularne nie są organizmami żywymi, tylko ich składnikami. Zaawansowanymi technicznie urządzeniami, które pełnią w nich określone funkcje. Nie są wprawdzie silnikami wykonanymi z metalu czy plastiku, ale z aminokwasów, które [choć nie wszystkie] tak samo, jak np. metale naturalnie występują w przyrodzie, poza organizmami żywymi [silniki drewniane są zbudowane z masy, która była żywa, czyli też w pewnym sensie z aminokwasów]. Struktura i funkcja silników biologicznych są zgodne z powszechnie przyjętą definicją silnika czy to elektrycznego, plastikowego, czy wodnego [4]. A więc i z definicją nieredukowalnie złożonego urządzenia zaawansowanego technicznie i inteligentnie zaprojektowanego.

ODNOŚNIKI:

[1] http://pl.wikipedia.org/wiki/Desygnat ‘

Desygnat – każdy konkretny obiekt pasujący do nazwy, lub ściślej – każda rzecz oznaczana przez dany wyraz, pojęcie lub znak. Na przykład desygnatem słowa “pies” jest obiekt o którym można zgodnie z prawdą powiedzieć, że jest psem. Desygnatem nazwy N języka J, przy określonym jej znaczeniu, jest każdy przedmiot P, o którym, zgodnie z prawdą, nazwę N można orzec. Zbiór wszystkich desygnatów danej nazwy stanowi jej denotację. Desygnat jest pojęciem stosowanym w logice, językoznawstwie i filozofii.’

[2] http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=89

“(……)Udzielono licznych odpowiedzi Behe’emu – mieli w tym udział
również biochemicy, łącznie ze mną – które odnosiły się do tego, jak
naprawdę powinien on przedstawić obecny stan literatury przy
uwzględnieniu podanych przez niego konkretnych przykładów. 2 W
rzeczywistości opublikowano próby wyjaśnienia zagadnień, takich jak
powstanie wici, układu krzepnięcia krwi czy biochemicznej podstawy
procesu widzenia.

Należy przyznać, że przedstawienie tego, w jaki sposób aktualne dane biologii molekularnej sugerują procesy duplikacji genu, tasowania domen i eksonów oraz ewolucji dywergentnej nie wyjaśnia, jak NIEKOMPLETNE SYSTEMY (przyp. moja: nie w pełni ukształtowane pewne systemy biochemiczne-jak szlaki metaboliczne , czy organy , jak np. : “ćwierć-witka czy pół-witka bakteryjna”) zyskują przewagę selekcyjną.

Obecnie jesteśmy jednak na etapie gromadzenia wystarczającej ilościdanych na podstawie sekwencji DNA i trójwymiarowych struktur białek, by w niedalekiej przyszłości przeprowadzać liczne testy przypuszczalnych wyjaśnień ewolucyjnych, co do których można by się spodziewać, że nie będą „takimi sobie bajeczkami”.”

Nie trudno jest zauważyć , że tym samym Bruce Weber przyznaje iż ewolucjoniści nie mają pojęcia , w jaki możliwy do zaakceptowania sposób mogły wyewoluować układy nieredukowalnie złożone. Przy okazji sugerując zachowanie optymizmu i nadziei na przyszłość Bruce Weber dopuszcza się w swojej argumentacji błędów logicznych :

1) “Argument to the future”- ‘Błąd ten popełnia się, gdy się twierdzi, że coś w przyszłości uda się wykazać, choć teraz jest to niemożliwe’.

2) “Hypothesis contrary to fact”-Błąd tego typu powstaje wtedy, gdy ktoś argumentuje na podstawie tego, że coś mogło się zdarzyć, choć jednocześnie nic nie wskazuje na to, że tak się zdarzyło, lub nawet coś temu przeczy.’

Czy koncepcja oparta na braku jakiegokolwiek modelu teoretycznego, poza kilkoma “TAKIMI SOBIE BAJECZKAMI”, jak np. przestarzały i przereklamowany model Matzkego, i na błędach logicznych zasługuje na miano ” teorii naukowej ” ?

[3] https://bioslawek.wordpress.com/2012/02/08/warsztaty-karola-darwina/

http://www.bioslawek.files.wordpress.com/2011/09/11.png?w=432&h=296

„Czy zdarzyło Ci się kiedyś składać maszynkę do mięsa? Czy pozwolisz sobie wmówić, że mogłaby ona powstawać stopniowo, poprzez dorabianie i dodawanie kolejnych elementów i na każdym etapie zachowywać swoją funkcję, ewoluując w stronę coraz skuteczniejszego mielenia mięsa? Można sobie wyobrazić, że ślimak uczestniczący w mieleniu mięsa jest w jakiś sposób nie w pełni ukształtowany, ale na tyle rozdrabnia mięso, że potrafi ono przejść do kolejnego etapu i będąc przeciskane przez otwory w sicie “spełniać swoją funkcję”. Oczywiście sito będzie stawiać wówczas większy opór przez co wydajność będzie mniejsza.
Można sobie wyobrazić, że ten kaleki ślimak w kolejnych pokoleniach nabiera możliwości coraz skuteczniejszego mielenia mięsa, poprzez stopniowe nabieranie właściwego kształtu. Ale czy maszynka może ewoluować pod kątem coraz skuteczniejszego mielenia mięsa całkowicie pozbawiona ślimaka, lub JAKIEJKOLWIEK innej części niezbędnej do JAKIEGOKOLWIEK mielenia mięsa?”

„Richard Dawkins się starzeje, ale nie jego twórczość. Każdy wyćwiczony obrońca neodarwinizmu jest zapoznany z podstawowym sloganem używanym przez Richarda Dawkinsa: „większa korzyść z ćwierć, czy połowy skrzydła niż z żadnego skrzydła” Jeżeli chodzi o skrzydło, to nie będę się spierał (choć i w tym przypadku można się spierać), ale jeżeli chodzi o maszynę do produkcji ATP, to z ćwierć silnika, czy połowy silnika do produkcji ATP żadna korzyść. ”

[4] http://www.ianjuby.org/images/flagella.gif

‘W zdecydowanej większości urządzeń energia mechaniczna wytwarzana przez silnik odbierana jest od obracającego się wału silnika i jest wykorzystywana w postaci pracy mechanicznej lub zamieniana na energię elektryczną. W silnikach takich jak np. silnik rakietowy lub silnik liniowy efektem działania silnika jest energia ruchu postępowego.’

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s