Twórczość doktora Dariusza Sagana; człowieka zasłużonego i zaangażowanego w sprawie propagowania teorii inteligentnego projektu w przyrodzie w Polsce

SAMSUNG DIGIMAX 360                                               Doktor Dariusz Sagan

Mówić o ludziach zasłużonych dla jakiejś sprawy, lub takich, którzy nie dopisali w ważnej kwestii, to innymi słowy upamiętniać ich, lub wyrażać się o ich działalności w sposób pozytywny, lub negatywny. W Polsce jest wielu naukowców, którzy w ten, czy inny sposób przyczynili się do propagowania teorii inteligentnego projektu w przyrodzie. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć profesora Piotra Lenartowicza, którego działalność w polskiej przestrzeni medialnej najbardziej zaznaczyła się w kontekście propagowania przyrodniczej teorii inteligentnego projektu; https://bioslawek.wordpress.com/2012/10/19/zmarl-profesor-dr-hab-piotr-lenartowicz/ . Nie sposób tutaj nie wspomnieć profesora biologii Macieja Giertycha, czy filozofa i metodologa profesora Kazimierza Jodkowskiego; http://www.jodkowski.pl/rodzina_html/Kazik/Kazik.htm . Ten ostatni profesor wyszkolił wielu zdolnych studentów i pozwolił im zrozumieć czym jest przyrodnicza teoria inteligentnego projektu i czym różni się od np. kreacjonizmu biblijnego. Korzystając z osiągnięć teoretycznych takich propagatorów TIP, jak Michael Behe, Dembski czy Steve Mayer, Jodkowski nauczył swoich studentów, jak powinni postrzegać teorię inteligentnego projektu w przyrodzie i w jaki sposób przedstawiać ją ludziom. Jednym z uczniów profesora Jodkowskiego jest doktor Dariusz Sagan. To jemu polscy czytelnicy zawdzięczają przełożenie z angielskiego „Czarnej skrzynki Darwina” Michaela Behe’ego”; http://wydawnictwomegas.pl/?menu=books%2Cmore%2C23 . To Dariuszowi Saganowi zawdzięczamy przetłumaczenie innych tekstów, lub robienie na ich podstawie różnych streszczeń, większych opracowań oraz pisanie artykułów i książek;http://capitalbook.pl/ewolucjonizm-kreacjonizm/624-spor-o-nieredukowalna-zlozonosc-ukladow-biochemicznych-dariusz-sagan.html. Ostatnimi czasy Dariusz Sagan wstawił na stronę „Nauka a religia” wiele ciekawych materiałów swojego autorstwa, które (jak zwykle) powstały na bazie fachowej literatury autorstwa czołowych teoretyków teorii inteligentnego projektu w przyrodzie. Doktor Dariusz Sagan udziela w tych artykułach odpowiedzi na najbardziej istotne pytania, które oscylują wokół teorii inteligentnego projektu w przyrodzie. Na przykład w jednym ze swoich artykułów porusza problem tzw. nie-inteligentnego projektu w przyrodzie. W innym wykłada na czym polega prawdziwe rozumienie koncepcji nieredukowalnej złożoności w biologii i tym samym wprawnie posługuje się sprawdzonymi przykładami Michaela Behe’ego. Twórczość Dariusza Sagana nie miałaby takiej wartości, gdyby nie dopiął on wszystkiego na ostatni guzik. Dariusz Sagan głeboko analizuje argumenty przeciwników teorii inteligentnego projektu w przyrodzie, w tym koncepcji nieredukowalnej złożoności, a następnie pokazuje, w jaki sposób swoim oponentom odpowiadają czołowi teoretycy teorii inteligentnego projektu. Dariusz Sagan w swoich artykułach i książkach pisze głównie o biochemicznych argumentach na rzecz TIP, więc najczęściej powołuje się na różnych biologów, którzy zajmują miejsca po obu stronach barykady. Dariusz Sagan głównie koncentruje się na twórczości Michaela Behe’ego i całymi garściami czerpie z jego książek i artykułów, które między innymi zawierają liczne polemiki Michaela Behe’ego z jego oponentami. Artykuły przeciwników TIP w przyrodzie oraz koncepcji nieredukowalnej złożoności również można znaleźć na stronie „Nauka a religia”, a więc o stronniczości czy braku obiektywności nie może być tutaj nawet mowy.
Przejdę teraz do zaprezentowania najnowszych artykułów doktora Dariusza Sagana. Będę podawał tytuł. Adres oraz streszczenie autorstwa samego autora:

http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=261

Argument z niedoskonalosci i zla w kontekscie sporu o ewolucje i inteligentny projekt (2013) 

„Teoria inteligentnego projektu głosi, że pewne zjawiska biologiczne i kosmiczne zostały zaprojektowane przez istotę inteligentną, która równie dobrze może być naturalna, jak nadnaturalna, i że projekt ten jest wykrywalny naukowo. Krytycy często wskazują na niedoskonałość struktur biologicznych i zło w świecie przyrody, co – ich zdaniem – jednoznacznie przemawia przeciwko teorii inteligentnego projektu i zarazem za teorią ewolucji, która jest dla nich jedynym sensownym wytłumaczeniem tych zjawisk. Okazuje się jednak, że argument ten jest nie do utrzymania, ponieważ teoria inteligentnego projektu nie wyklucza istnienia niedoskonałych projektów i zła w przyrodzie. Postulowana przez nią inteligentna istota ani nie musi być wytrawnym projektantem, ani posiadać najwyższych atrybutów moralnych, a gdyby nawet tak było, to i tak niedoskonałość i zło można uzasadnić bez odwołania się do teorii ewolucji. ”

http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=264

Zarzut nietestowalnosci teorii inteligentnego projektu (2013) 
„Zgodnie z teorią inteligentnego projektu pewne zjawiska biologiczne i kosmiczne zostały zaprojektowane przez istotę inteligentną, która równie dobrze może być naturalna, jak nadnaturalna, a projekt ten jest wykrywalny naukowo. Krytycy odmawiają jej jednak statusu naukowego z powodu jej rzekomej empirycznej nietestowalności: nieweryfikowalności lub niefalsyfikowalności. W artykule wykazuję, dlaczego zarzut ten jest nietrafny. Szczególnie ważne w tej kwestii jest zrozumienie, że dobre kryterium projektu musi wskazywać na projekt jednoznacznie, to znaczy cechy zjawisk mające za takie kryterium służyć nie mogą mieć jednocześnie wyjaśnienia naturalistycznego, które obywa się bez odwołań do przyczyn inteligentnych. W przeciwnym razie takie kryterium nie mogłoby spełniać swojego zadania. Znalezienie wyjaśnienia naturalistycznego dla takich cech byłoby równoznaczne ze sfalsyfikowaniem danego kryterium projektu. W artykule omawiam też metodologiczne problemy falsyfikowalności jako kryterium demarkacji. ”

http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=259

Naturalizm metodologiczny – konieczny warunek naukowosci? (2013)

„Za sprawą sukcesu darwinowskiej teorii ewolucji, wraz z jej metodologicznymi założeniami, we współczesnej nauce powszechnie zapanowała zasada naturalizmu metodologicznego, zgodnie z którą w wyjaśnieniach naukowych wolno powoływać się wyłącznie na przyczyny przyrodnicze. Wyjaśnienia nadnaturalistyczne czy też – w szerszym sensie – nienaturalistyczne, takie jak kreacjonizm czy tzw. teoria inteligentnego projektu, uznawane są za nienaukowe. W artykule analizowane są następujące zagadnienia: 1) Czy – wbrew naturalizmowi metodologicznemu – w procesach i strukturach biologicznych i kosmicznych możliwe jest naukowe wykrywanie śladów aktywności istot inteligentnych, zarówno naturalnych, jak i nadnaturalnych? 2) Jakie konsekwencje niesie naturalizm metodologiczny dla nauki definiowanej w sposób realistyczny, czyli rozumianej jako poszukiwanie prawdy o świecie przyrody? 3) Czy jeśli uzna się, że dopuszczenie w naukach przyrodniczych koncepcji sprzeniewierzających się zasadzie naturalizmu metodologicznego jest uzasadnione, będzie to równoznaczne z absolutnym wykluczeniem naturalizmu metodologicznego jako zasady kierującej dociekaniami naukowymi? „

http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=267

O programie badawczym teorii inteligentnego projektu 

„Zgodnie z teorią inteligentnego projektu pewne zjawiska biologiczne i kosmiczne zostały zaprojektowane przez istotę inteligentną, która równie dobrze może być naturalna, jak nadnaturalna, a projekt ten jest wykrywalny naukowo. Krytycy wysuwają jednak zarzut, że o nienaukowym charakterze tej teorii świadczy fakt, iż nie jest ona użyteczna dla nauki, gdyż nie inspiruje nowych badań naukowych, hamując postęp nauki. Brak programu badawczego lub niedostatek realizowanych projektów badawczych dostrzegają nawet zwolennicy tej teorii, artykuł przedstawia jednak pewne możliwe w ramach teorii inteligentnego projektu badania. Chociaż z perspektywy metodologicznej opracowanie programu badawczego przez teoretyków projektu nie jest niezbędne, to realnie patrząc, ewentualny naukowy sukces teorii inteligentnego projektu zależy w dużej mierze od tego, czy zwolennicy tego ujęcia przekonają naukowców, że w jego ramach będą mogli coś robić, że może być ono dobrym, płodnym przewodnikiem badań, i dlatego wymaga od teoretyków projektu większego zaangażowania w wysiłek tworzenia i aktywnej realizacji programu badawczego niż można to było dotychczas zaobserwować z ich strony. ”

http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=260

Teoria inteligentnego projektu a ewolucjonizm (2013) 

„Teoria inteligentnego projektu głosi, że pewne zjawiska biologiczne i kosmiczne zostały zaprojektowane przez istotę inteligentną. O projekcie mają świadczyć dostrzegalne w tych zjawiskach określone wzorce, takie jak wyspecyfikowana złożoność i nieredukowalna złożoność. Teoria inteligentnego projektu ma być naukową alternatywą dla koncepcji naturalistycznych, które nie postulują udziału inteligencji w historii świata przyrody, najczęstszym zaś celem ataków teoretyków projektu jest neodarwinizm. Pośród głosów krytycznych względem teorii inteligentnego projektu często pada stwierdzenie, że jest ona koncepcją antyewolucjonistyczną. Jednakże takie postawienie sprawy prowadzi do nieporozumień. Termin „ewolucja” jest wieloznaczny, a teorii inteligentnego projektu nie można nazwać „antyewolucjonizmem” w każdym jego znaczeniu. Jest ona antyewolucjonizmem tylko, jeśli ewolucjonizm jest rozumiany w pełni naturalistycznie, jako wykluczający działanie inteligencji na każdym etapie rozpatrywanego procesu przyrodniczego. Sytuacja jest nawet bardziej skomplikowana, ponieważ teoretyk projektu może być naturalistycznym ewolucjonistą w jednej dziedzinie, np. w biologii, ale przyjmować argumentację na rzecz projektu w innej, np. w kosmologii. Innymi słowy, teoria inteligentnego projektu nie wymusza nawet odrzucenia neodarwinizmu. ”

http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=262

Wspolnota pochodzenia jako argument w sporze darwinizm-teoria inteligentnego projektu (2013) 

„Ewolucjoniści często wskazują, że podobieństwa między wszystkimi organizmami żywymi jednoznacznie świadczą o ich wspólnym pochodzeniu, przemawiając zarazem przeciwko teorii inteligentnego projektu i za teorią ewolucji, która jest dla nich jedynym sensownym wytłumaczeniem tego zjawiska. Okazuje się jednak, że argument ten jest nie do utrzymania, ponieważ podobieństwa mogą stanowić jednoznaczne świadectwo ewolucji tylko przy przyjęciu określonych (i spornych) filozoficznych założeń na temat tego, czym są racjonalne wyjaśnienia i czym jest nauka. Bez tych założeń teoria inteligentnego projektu pozostaje możliwym wyjaśnieniem pochodzenia ziemskich organizmów i to takim, które nie jest sprzeczne ze wskazywanymi przez ewolucjonistów faktami. ”

Tutaj znajdziesz namiary na inne ważne artykuły dotyczące teorii inteligentnego projektu w przyrodzie;

https://bioslawek.wordpress.com/2012/05/22/znalezione-w-sieci-najciekawsze-artykuly-dotyczace-teorii-inteligettnego-projektu-w-przyrodzie-w-oparciu-o-koncepcje-nieredukowalnej-zlozonosci/

Znalezione w sieci-najciekawsze artykuły dotyczące teorii inteligentnego projektu w przyrodzie, w oparciu o koncepcję nieredukowalnej złożoności

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s